sau khi gắn link video  vào email gửi đi. Khách hàng nhận email nhắp vào chỗ gán đường link thì không hiển thị ngay video mà convekit yêu cầu click một lần nữa thì mới hiển thị video hay đường link. Tôi phải chỉnh thế nào để nó không ra đường link mà ra ngay video tôi đã add